Skip to main content
July - September 2023

Contents July – September 2023

Vol 49 – NO. 3 July September 2023

Raghuvamsa- 1 – 24

Editorial
Anugraha Bhashanam of
Paramapujya Jagadguru Shri Shankara Vijayendra Shankaracharya Swamiji
at Tirupati – April 2023
Bhagavad Gita Chapter III Sloka 37 – Swami Omkarananda
Advaita and Moksha Marga in Srimad Bhagavatham – 10 – P. R. Kannan
Devotion Defined – V.S. Krishnan
Melattur Bhagavatha Mela – Lakshmi Narasimhan
Tirumurai – Dr. R. Saraswati Sainath
Temples Around Vriddhachalam in Tamil Nadu – Rajani Arjun Shankar
What kind of Vivaha was Rama’s? – Vidya Jayaraman
Yogī Sadāśiva Brahmendra Sarasvati – Dr. V. Ramakalyani
Andhaparampara Nyaya || अ.efपरlllरा’;lf ायः || – Vijay
Grammar In Nature – Sivaswamy Gangadhar
Maithreem Bhajatha – The Lofty Ideals Of The UN – V.P.Dhananjayan
Joining Hands, Connecting Souls – Deepa Karthik
Sri Sankarachrya Swagata Patra – S. Krishnan
Events at Sri Kanchi Sankara Matham Camp