Skip to main content
Category

April – June 2023

Dilip 2023 April – June_compressed

Anugraha Bhashanam of Paramapujya Jagadguru Shri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji

By April - June 2023 No Comments

At Webinar ‘Dharmam Chara’ organized by KKSF USA. 12 December 2021 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात्परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् । नमामि भगवत्पाद शङ्करम् लोक शङ्करम्…

Read More